KUNSTKONFRONTATIE ACTIES

Uitgangspunten van kunstkonfrontatie

Kunstkonfrontatie geeft een actieve en doelbewuste steun aan veranderings-processen in de samenleving en sluit aan bij die groepen die onvoldoende aan bod komen bij het uiten en oplossen van hun problematiek. Kunstkonfrontatie biedt individuen uit deze groep de mogelijkheid, met behulp van eigen gekozen uitdrukkingsmogelijkheden een gemeenschappelijk belang, behoefte of wens in de maatschappelijke werkelijkheid te concretiseren.

Kunstkonfrontatie omvat in principe het gehele proces; vanaf de allereerste uiting van de behoefte tot het moment dat deze daadwerkelijk is gerealiseerd. De behoefte zal niet altijd duidelijk geformuleerd zijn, maar kan ook half bewust als een zich ontevreden voelen over een situatie waarin men zich bevindt, ervaren worden.

 

In de nacht van 4 op 5 december zetten jongeren uit Diemen hun schoen voor het gemeentehuis, met daarin hun verlanglijstje: een eigen jongerencentrum. Enkele maanden later, na vervolgacties, wordt hun wens gehonoreerd.

Bij een kunstkonfronterend project is het actief fantaseren van essentieel belang, omdat hiermee een gemeenschappelijke behoefte concreet gemaakt kan worden. Kunstkonfrontatie sluit dan in eerste instantie aan bij het individu. Elk individu heeft zijn eigen ideaalbeeld ten aanzien van de te veranderen situatie en zal dit ook moeten kunnen uiten om een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeenschappelijk na te streven doel. In dit gemeenschappelijk fantaseren schuilt een enorme kracht. Omdat iedereen het fijn vindt, elkaar tot nieuwe fantasieën stimuleert, stapt men eerder en gemakkelijker over oude grenzen heen en durft men als groep, vertrouwend op elkaar, nieuwe wegen te bewandelen om de fantasieën te concretiseren.

De aanwezigheid van de begeleidende kunstenaars geeft aan de (sub) culturele uitingen van een groep een extra dimensie. Vanuit hun eigen beeldende ervaring zijn zij in staat, de fantasie van de betrokkenen te stimuleren en het proces van fantasie naar werkelijkheid met de betrokkenen mogelijk te maken. Zij weten de grenzen van wat de betrokkenen als haalbaar beschouwen te verleggen, door hen de ervaring te geven dat hun te ondernemen activiteiten tot concrete resultaten kunnen leiden.


Bewoners in Diemen sluiten onverwachts hun straat af wegens overlast van vrachtverkeer en geven een daverend feest Studenten maken op een gevaarlijke verkeerskruising in Amsterdam een “Zebrapad voor fietsers”

Om een verantwoorde begeleiding aan een bepaalde doelgroep te kunnen geven is kennis van de (sub)cultuur van de doelgroep noodzakelijk. Deze kennis alleen is niet voldoende. Het belangrijkste is, dat er vanuit een gevoel van solidariteit voor een doelgroep gekozen wordt. Het open staan voor hun problemen, hun wensen en behoeften, hun mogelijkheden en beperktheden -zowel als groep als individueel- zijn essentieel om zo'n groep te stimuleren en te begeleiden in het concretiseren van hun behoeften.

Een kunstkonfronterend project zal slechts dan resultaat opleveren als de gewenste veranderingen reëel haalbaar zijn en door een grote groep gedragen worden. Dikwijls zal de gewenste verandering niet rechtstreeks door de betrokkenen zelf in de realiteit tot stand gebracht kunnen worden. De beeldende activiteiten van de groep kunnen op een indirecte manier, door aan de problematiek een uitdrukking te geven, meer effect hebben. De groep moet de problematiek zodanig in de openbaarheid brengen, en blijven brengen, dat niemand er meer om heen kan. De beeldende uitdrukking moet duidelijk gericht zijn op degenen die wèl in staat zijn de specifieke behoeften van de groep te beantwoorden.

 

Een “stilleven” van schoonmaakmiddelen in Het Maagdenhuis in Amsterdam, als protest tegen bezuinigingen in studentenhuizen Het kringloophuis in Amersfoort heeft geen opslagruimte. Daarom schilderen de medewerkers hun spullen op een centraal plein in de stad.

De beeldende uitdrukking van de problematiek moet esthetisch krachtig zijn. Dat wil zeggen: pas als iedereen direct kan zien om welke problematiek het gaat, kan de beeldende taal een kracht bezitten en indruk maken. Gesteund door de pers en de publieke opinie die de symbolische uitdrukking van het probleem waarderen, kunnen de beeldende acties de desbetreffende instanties zodanig onder druk zetten, dat zij gedwongen worden om de gewenste verandering te gaan uitvoeren.

Wilt u ook uw actie met behulp van kunstkonfrontatie tot een succes maken? Neem dan contact op met Rob Schrama

 

 

 

 

 

HOME